Paakkolan metsästysyhdistys ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika, kieli, jäsenliitto ja -piiri

 • Yhdistyksen nimi: Paakkolan Metsästysyhdistys ry
 • Kotipaikka: Tervolan kunta Lapin läänissä.
 • Yhdistys on perustettu lokakuun 21 p:nä 1963 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
 • Seuran kieli on suomi
 • Seura on Suomen Metsästäjäliiton, Lapin piiri ry:n ja Tervolan riistanhoitoyhdistyksen jäsen.
 • Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

 1. järkiperäistä metsästystä
 2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
 3. metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa.

Seuran toimintamuodot

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
 2. suorittamalla riistanhoitotöitä
 3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
 6. kouluttamalla jäseniään
 7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
  edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

4 §

Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsäs-täjäliiton Lapin piiri ry:n sekä Tervolan Riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Jäsenen on myös täytettävä ainakin yksi seuraavista ehdoista:

 • Paakkolan Metsästysyhdistykselle metsästystarkoituksiin soveltuvan maansa metsästysoikeuden vuokran-nut maanomistaja
 • Maanomistajan poika, tytär, vävy tai muu samaan ruokakuntaan kuuluva henkilö
 • Paakkolan kylässä vakituisesti asuva henkilö

Lisäksi jäsenen on luovutettava omistamansa metsästystarkoitukseen soveltuvan maan metsästysoikeus Paakkolan Metsäs-tysyhdistys ry:lle. Maa-alueen metsästyskelpoisuuden toteaa seuran johtokunta.

Seuraan pyrkivän jäsenehdokkaan on ilmoitettava aikeensa johtokunnan puheenjohtajalle tai sihteerille kirjallisesti vähintään kahta kuukautta ennen talvikokousta. Tämän jälkeen johtokunta tutkii ehdokkaan edellytykset päästä yhdistyksen jäseneksi tai koejäseneksi ja tekee asiassa päätöksen ennen seuraavaa talvikokousta. Uusien varsinaisten jäsenien ja koejäsenien hyväksy-misestä ilmoitetaan yhdistyksen talvikokouksessa.

Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Seuran koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksy-misestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeus-kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannatta-valla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Jäsenen velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja kesäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista.

Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta.
Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on myös velvollinen

 1. suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoit-teen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä
 2. tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

Riistanhoitovelvoitemaksu*

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.
Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoito-velvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

6 §

Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

Seurasta erottaminen

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
 2. toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
 4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianosaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erot-tamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänel-lä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

 1. sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai
 2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 3. seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

9 §

Talvikokousasiat

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. hyväksytään työjärjestys
 4. esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 6. toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
 7. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 8. toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuo-delle
 9. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riis-tanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta
 10. päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kerta-kaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannat-tajajäsenmaksusta
 11. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
 12. käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
 13. valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
 14. käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikoko-usta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
 15. päätetään Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri ry:lle sekä Tervolan riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esi-tyksistä
 16. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 §

Kesäkokousasiat

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 §

Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

Pöytäkirjan pitäminen

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöy-täkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

Seuran päätöksentekojärjestys

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

Seuran tili- ja toimintavuosi

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viik-koa ennen talvikokousta.

15 §

Seuran johtokunta ja sen erovuoroisuus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valit-see hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johto-kunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat koko-uksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §

Päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puo-let muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. toimia seuran ylimpänä ja toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoittei-den mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
 2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoittei-den mukaisest
 4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
 5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot ;
 8. nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri ry:n sekä Tervolan riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt
 9. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 10. pitää seuran jäsenluetteloa
 11. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
 12. hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 13. hyväksyä ja erottaa jäsenet
 14. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
 15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huo-mionosoituksista
 16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 17. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §

Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle
(Suomen metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri ry:lle sekä Tervolan riistanhoitoyhdistykselle.

21 §

Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.